#42 Strakka Racing Gibson 015S Nissan: Nick Leventis, Jonny Kane, Danny Watts
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

#42 Strakka Racing Gibson 015S Nissan: Nick Leventis, Jonny Kane, Danny Watts

摄影师 埃里克·吉尔伯特
获取 2016-06-05
系列 勒芒24小时耐力赛
项目 勒芒24小时耐力赛测试日
辅助项目 周日下午测试
赛道 Circuit de la Sarthe
车手 Danny Watts , Nick Leventis , Jonny Kane
车队 Strakka Racing
写评论
显示评论