#45 Avelon Formula Wolf GB08: Ivan Bellarosa, Guglielmo Belotti, Ricardo Teixeira
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片 Join PRIME To view in
high resolution
关于这张图片

#45 Avelon Formula Wolf GB08: Ivan Bellarosa, Guglielmo Belotti, Ricardo Teixeira

摄影师 海湾12小时赛
获取 2014-12-12
系列 其他耐力赛
项目 海湾12小时耐力赛
辅助项目 周五排位赛
赛道 亚斯码头赛道
车手 Ricardo Teixeira , Ivan Bellarosa , Guglielmo Belotti
写评论
显示评论