#205 Mathilda Racing 大众 Scirocco GT-24: Michael Paatz, Klaus Niedzwiedz, Johannes Stuck, Wolfgang Haugg
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

#205 Mathilda Racing 大众 Scirocco GT-24: Michael Paatz, Klaus Niedzwiedz, Johannes Stuck, Wolfgang Haugg

摄影师 埃里克·吉尔伯特
获取 2014-06-19
系列 其他耐力赛
项目 纽博格林24小时耐力赛
辅助项目 周四练习赛
赛道 纽伯格林赛道
车手 Klaus Niedzwiedz , Johannes Stuck , Michael Paatz , Wolfgang Haugg
写评论
显示评论